METROL美德龙传感器全系列

2022-09-30 10:35:22 admin

日本METROL美德龙型号大全:

*接触式高精度位置传感器:

*平直的接触类型 P08 / P10 / P12 (系列)

P085DB-A,P08SB-A,P10DA-A传感器,P10DB-A传感器,P10SA-A传感器,P10SB-A传感器,P10DKB-A传感器,P10DLB-A传感器,P12DA-A传感器,P12DB-A传感器,P12DLB-A传感器。

*偏角用 P10DH (系列)

P10DHA-TAW, P10DHB-TAW, P10SHA-TAW, P10SHB-TAW, P10DHLTB-TAW,

*平形 P11 / P21 (系列)

P11DDB-DU, P11DMB-DU, P11EDB-DU, P11EMB-DU, P11GDB-DU, P11GMB-DU,

P21EDB-DU,

*偏角用 (球形接触形) P10MC  (系列)  P10MCA传感器, P10MCB传感器,

*偏角用 (杆式) L10B / L13B  (系列)  L10B传感器,

*重复定位精度 : 0.001mm  (系列)

PT5M1WB, PT5S1WB, PT5M1CB, PT5S1CB, PTP5M1CB, PTP5S1CB, PT5M1WA,

PT5S1WA,

*重复定位精度 : 0.003mm (系列)

PT5M3WB, PT5S3WB, PT5M3CB, PT5S3CB, PTP5M3CB, PTP5S3CB, PT5M3WA,

PT5S3WA,

*平直的接触类型 CS / CSK / CSP (系列)

CSJ055A, CS065A,CSS60A, CSS60B, CS067A,CS067B, CSS80A, CS087A, CSK087A,

CSK087B, CSP087A-A, CSP087B-A,

*偏角用 CSH (系列) CSH121A-A, CSH121B-A,

*短形 CSM (系列) CSM105WA, CSMP105WA, CSM105CA传感器, CSMP105CA,

CSM105WB, CSMP105WB, CSM105CB, CSMP105CB,

*CS系列接触式传感器/水平旋转式 (系列)

CSRNATNA-L1A, CSRNATPA-L1A, CSRNBTNB-L1A, CSRNBTPB-L1A,

*CS系列接触式传感器 / 2级位置测定 (系列)

METROL单信号柱塞式, CSCP, CSCHP-TAW,

*带有内置传感器的制动阀,平直的螺栓类型 (系列)

STS060PA, STS060PB, STS080PA, STS080PB, STS100PA, STS100PB,

*六角螺栓类型 (系列)

STE060PA, STE060PB传感器, STE080PA, STE080PB传感器,传感器STE100PA, STE100PB,

*防水形 (系列)

METROL, STP080UB, STP100UA, STP100UB, STP080DA, STP080DB, STP100DA,

STP100DB,

*带有内置开关的MINI制动装置  短形系列 (系列) 

STM11A, STM61A, STM13A, STM63A, STM31A, STM81A, STM33A传感器, STM83A,

STMB11A, STM35A,

*长形系列 (系列)

STM12A, STM62A传感器, STM14A, STM64A, STM32A, STM82A, STM34A, STM84A,

STMB12A传感器, STM36A传感器,

*带有内置开关的球型活塞:BP060A, BP060A-F,

*带有内置开关的弹簧活塞: SP060A传感器, SP080A传感器,

METROL美德龙传感器全系列METROL美德龙传感器全系列METROL美德龙传感器全系列METROL美德龙传感器全系列METROL美德龙传感器全系列


京都玉崎株式会社-中部子公司

江西省江崎贸易有限公司

2022.9.30

首页
产品
新闻
联系