LUCEO鲁机欧偏光板供应-江崎

2023-07-20 17:30:46 周一民

LUCEO鲁机欧


偏光板:

POLAX-15N-10    400-700nm

POLAX-15N-20    400-700nm

POLAX-15N-30    400-700nm

POLAX-25N-10    400-700nm

POLAX-25N-20    400-700nm

POLAX-25N-30    400-700nm

POLAX-32N-10    400-700nm

POLAX-32N-20    400-700nm

POLAX-32N-30    400-700nm

POLAX-38N-10    400-700nm

POLAX-38N-20    400-700nm

POLAX-38N-30    400-700nm

POLAX-38S-10    400-700nm

POLAX-38S-20    400-700nm

POLAX-38S-30    400-700nm

POLAX-42S-10    400-700nm

POLAX-42S-20    400-700nm

POLAX-42S-30    400-700nm

POLAX-32NIR-10  780-830nm

POLAX-32NIR-20  780-830nm

POLAX-32NIR-30  780-830nm

POLAX-30IR-10   900-1600nm

POLAX-30IR-20   900-1600nm

POLAX-30IR-30   900-1600nm


日本LUCEO、直线偏光板POLAX-32N-10、POLAX-32N-20、POLAX-32N-30

日本LUCEO、直线偏光板POLAX-38S-10、POLAX-38S-20、POLAX-S-3038

日本LUCEO、直线偏光板POLAX-38N-10、POLAX-38N-20、POLAX-38N-30

日本LUCEO、直线偏光板POLAX-42S-10、POLAX-42S-20、POLAX-S-3042

日本LUCEO、直线偏光板POLAX-32NIR-10、POLAX-2NIR-20、POLAX-32NIR-30

日本LUCEO、直线偏光板POLAX-30IR-10、POLAX-30IR-20、POLAX-30IR-30

日本LUCEO、波长板RETAX-B-1/4λ-10、RETAX-B-1/4λ-20、RETAX-B-1/4λ-30

日本LUCEO、広帯域波长板 超広帯域1/4波長板(5層) (SB-RETAX-5L-1/4λ)

日本LUCEO、超広帯域1/2波長板(5層)    (SB-RETAX-5L-1/2λ)

日本LUCEO、超広帯域1/4波長板(3層)    (SB-RETAX-3L-1/4λ)

日本LUCEO、超広帯域1/2波長板(3層)    (SB-RETAX-3L-1/2λ)

日本LUCEO、広帯域1/4波長板 (B-RETAX-1/4λ)

首页
产品
新闻
联系