BL必爱路

日本NBK锅屋 联轴器固紧件 MJC-55-EGR-5/8-1

特点 适用马达

  • 型号: MJC-55-EGR-5/8-1

日本NBK锅屋 联轴器 梅花型

挠性联轴器 - 梅花型 - 定位螺丝固定型 MJC-EGR

环境温度、温度修正系数

环境温度 温度修正系数

-20℃~30℃ 1.00

30℃~40℃ 0.80

40℃~60℃ 0.70

梅花型挠性联轴器。

紧固型时,可在低扭矩状态下实现零背隙扭矩传递。

简易装拆型是指可简单进行轴套的安装、拆卸。

优异的弹性效果,可吸收振动、偏心及偏角。

具有电绝缘性。

弹性间隔体的硬度有4种。请根据使用条件选择扭矩、误差调整量等。

弹性间隔体的种类

简易拆装型

可顺利地组装、拆分轴套与弹性间隔体。可减少装置的组装、维护时间。可预先将轴套安装到轴上,即便是不易看见联轴器的部位,也可轻松组装。

MJC-40-EGR

MJC-40-EGR-8-8 MJC-40-EGR-8-9.525 MJC-40-EGR-8-10 MJC-40-EGR-8-11 MJC-40-EGR-8-12 MJC-40-EGR-8-14 MJC-40-EGR-8-15 MJC-40-EGR-8-16 MJC-40-EGR-8-18 MJC-40-EGR-8-19 MJC-40-EGR-8-20 MJC-40-EGR-8-22 MJC-40-EGR-8-24 MJC-40-EGR-8-25 MJC-40-EGR-9.525-9.525 MJC-40-EGR-9.525-10 MJC-40-EGR-9.525-11 MJC-40-EGR-9.525-12 MJC-40-EGR-9.525-14 MJC-40-EGR-9.525-15 MJC-40-EGR-9.525-16 MJC-40-EGR-9.525-18 MJC-40-EGR-9.525-19 MJC-40-EGR-9.525-20 MJC-40-EGR-9.525-22 MJC-40-EGR-9.525-24 MJC-40-EGR-9.525-25 MJC-40-EGR-10-10 MJC-40-EGR-10-11 MJC-40-EGR-10-12 MJC-40-EGR-10-14 MJC-40-EGR-10-15 MJC-40-EGR-10-16 MJC-40-EGR-10-18 MJC-40-EGR-10-19 MJC-40-EGR-10-20 MJC-40-EGR-10-22 MJC-40-EGR-10-24 MJC-40-EGR-10-25 MJC-40-EGR-11-11 MJC-40-EGR-11-12 MJC-40-EGR-11-14 MJC-40-EGR-11-15 MJC-40-EGR-11-16 MJC-40-EGR-11-18 MJC-40-EGR-11-19 MJC-40-EGR-11-20 MJC-40-EGR-11-22 MJC-40-EGR-11-24 MJC-40-EGR-11-25 MJC-40-EGR-12-12 MJC-40-EGR-12-14 MJC-40-EGR-12-15 MJC-40-EGR-12-16 MJC-40-EGR-12-18 MJC-40-EGR-12-19 MJC-40-EGR-12-20 MJC-40-EGR-12-22 MJC-40-EGR-12-24 MJC-40-EGR-12-25 MJC-40-EGR-14-14 MJC-40-EGR-14-15 MJC-40-EGR-14-16 MJC-40-EGR-14-18 MJC-40-EGR-14-19 MJC-40-EGR-14-20 MJC-40-EGR-14-22 MJC-40-EGR-14-24 MJC-40-EGR-14-25 MJC-40-EGR-15-15 MJC-40-EGR-15-16 MJC-40-EGR-15-18 MJC-40-EGR-15-19 MJC-40-EGR-15-20 MJC-40-EGR-15-22 MJC-40-EGR-15-24 MJC-40-EGR-15-25 MJC-40-EGR-16-16 MJC-40-EGR-16-18 MJC-40-EGR-16-19 MJC-40-EGR-16-20 MJC-40-EGR-16-22 MJC-40-EGR-16-24 MJC-40-EGR-16-25 MJC-40-EGR-18-18 MJC-40-EGR-18-19 MJC-40-EGR-18-20 MJC-40-EGR-18-22 MJC-40-EGR-18-24 MJC-40-EGR-18-25 MJC-40-EGR-19-19 MJC-40-EGR-19-20 MJC-40-EGR-19-22 MJC-40-EGR-19-24 MJC-40-EGR-19-25 MJC-40-EGR-20-20 MJC-40-EGR-20-22 MJC-40-EGR-20-24 MJC-40-EGR-20-25 MJC-40-EGR-22-22 MJC-40-EGR-22-24 MJC-40-EGR-22-25 MJC-40-EGR-24-24 MJC-40-EGR-24-25 MJC-40-EGR-25-25 MJC-40-EGR-5/16-5/16 MJC-40-EGR-5/16-3/8 MJC-40-EGR-5/16-7/16 MJC-40-EGR-5/16-1/2 MJC-40-EGR-5/16-9/16 MJC-40-EGR-5/16-5/8 MJC-40-EGR-5/16-11/16 MJC-40-EGR-5/16-3/4 MJC-40-EGR-3/8-3/8 MJC-40-EGR-3/8-7/16 MJC-40-EGR-3/8-1/2 MJC-40-EGR-3/8-9/16 MJC-40-EGR-3/8-5/8 MJC-40-EGR-3/8-11/16 MJC-40-EGR-3/8-3/4 MJC-40-EGR-7/16-7/16 MJC-40-EGR-7/16-1/2 MJC-40-EGR-7/16-9/16 MJC-40-EGR-7/16-5/8 MJC-40-EGR-7/16-11/16 MJC-40-EGR-7/16-3/4 MJC-40-EGR-1/2-1/2 MJC-40-EGR-1/2-9/16 MJC-40-EGR-1/2-5/8 MJC-40-EGR-1/2-11/16 MJC-40-EGR-1/2-3/4 MJC-40-EGR-9/16-9/16 MJC-40-EGR-9/16-5/8 MJC-40-EGR-9/16-11/16 MJC-40-EGR-9/16-3/4 MJC-40-EGR-5/8-5/8 MJC-40-EGR-5/8-11/16 MJC-40-EGR-5/8-3/4 MJC-40-EGR-11/16-11/16 MJC-40-EGR-11/16-3/4 MJC-40-EGR-3/4-3/4 MJC-40-EGR-5/16-8 MJC-40-EGR-5/16-9.525 MJC-40-EGR-5/16-10 MJC-40-EGR-5/16-11 MJC-40-EGR-5/16-12 MJC-40-EGR-5/16-14 MJC-40-EGR-5/16-15 MJC-40-EGR-5/16-16 MJC-40-EGR-5/16-18 MJC-40-EGR-5/16-19 MJC-40-EGR-5/16-20 MJC-40-EGR-5/16-22 MJC-40-EGR-5/16-24 MJC-40-EGR-5/16-25 MJC-40-EGR-8-3/8 MJC-40-EGR-8-7/16 MJC-40-EGR-8-1/2 MJC-40-EGR-8-9/16 MJC-40-EGR-8-5/8 MJC-40-EGR-8-11/16 MJC-40-EGR-8-3/4 MJC-40-EGR-9.525-3/8 MJC-40-EGR-9.525-7/16 MJC-40-EGR-9.525-1/2 MJC-40-EGR-9.525-9/16 MJC-40-EGR-9.525-5/8 MJC-40-EGR-9.525-11/16 MJC-40-EGR-9.525-3/4 MJC-40-EGR-3/8-10 MJC-40-EGR-3/8-11 MJC-40-EGR-3/8-12 MJC-40-EGR-3/8-14 MJC-40-EGR-3/8-15 MJC-40-EGR-3/8-16 MJC-40-EGR-3/8-18 MJC-40-EGR-3/8-19 MJC-40-EGR-3/8-20 MJC-40-EGR-3/8-22 MJC-40-EGR-3/8-24 MJC-40-EGR-3/8-25 MJC-40-EGR-10-7/16 MJC-40-EGR-10-1/2 MJC-40-EGR-10-9/16 MJC-40-EGR-10-5/8 MJC-40-EGR-10-11/16 MJC-40-EGR-10-3/4 MJC-40-EGR-11-7/16 MJC-40-EGR-11-1/2 MJC-40-EGR-11-9/16 MJC-40-EGR-11-5/8 MJC-40-EGR-11-11/16 MJC-40-EGR-11-3/4 MJC-40-EGR-7/16-12 MJC-40-EGR-7/16-14 MJC-40-EGR-7/16-15 MJC-40-EGR-7/16-16 MJC-40-EGR-7/16-18 MJC-40-EGR-7/16-19 MJC-40-EGR-7/16-20 MJC-40-EGR-7/16-22 MJC-40-EGR-7/16-24 MJC-40-EGR-7/16-25 MJC-40-EGR-12-1/2 MJC-40-EGR-12-9/16 MJC-40-EGR-12-5/8 MJC-40-EGR-12-11/16 MJC-40-EGR-12-3/4 MJC-40-EGR-1/2-14 MJC-40-EGR-1/2-15 MJC-40-EGR-1/2-16 MJC-40-EGR-1/2-18 MJC-40-EGR-1/2-19 MJC-40-EGR-1/2-20 MJC-40-EGR-1/2-22 MJC-40-EGR-1/2-24 MJC-40-EGR-1/2-25 MJC-40-EGR-14-9/16 MJC-40-EGR-14-5/8 MJC-40-EGR-14-11/16 MJC-40-EGR-14-3/4 MJC-40-EGR-9/16-15 MJC-40-EGR-9/16-16 MJC-40-EGR-9/16-18 MJC-40-EGR-9/16-19 MJC-40-EGR-9/16-20 MJC-40-EGR-9/16-22 MJC-40-EGR-9/16-24 MJC-40-EGR-9/16-25 MJC-40-EGR-15-5/8 MJC-40-EGR-15-11/16 MJC-40-EGR-15-3/4 MJC-40-EGR-5/8-16 MJC-40-EGR-5/8-18 MJC-40-EGR-5/8-19 MJC-40-EGR-5/8-20 MJC-40-EGR-5/8-22 MJC-40-EGR-5/8-24 MJC-40-EGR-5/8-25 MJC-40-EGR-16-11/16 MJC-40-EGR-16-3/4 MJC-40-EGR-11/16-18 MJC-40-EGR-11/16-19 MJC-40-EGR-11/16-20 MJC-40-EGR-11/16-22 MJC-40-EGR-11/16-24 MJC-40-EGR-11/16-25 MJC-40-EGR-18-3/4 MJC-40-EGR-19-3/4 MJC-40-EGR-3/4-20 MJC-40-EGR-3/4-22 MJC-40-EGR-3/4-24 MJC-40-EGR-3/4-25

首页
产品
新闻
联系